MISAD- METAL ISIL İŞLEM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1. Derneğin Adı: “METAL ISIL İŞLEM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ‘’ dir. Derneğin kısa adı MISAD’dır. Derneğin merkezi İSTANBUL olup şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 

Madde 2.  Dernek, Yurt içi ve yurt dışı metal imalat sektörüne ısıl işlem hizmeti veren, bünyesinde ısıl işlem bölümü olan ve ısıl işlem sektörüne hizmet veren tüzel kişi, kuruluşlar ile bu kuruluşlara mensup gerçek kişiler tarafından kurulmuştur.

Metal imalat sektörünün gelişmesi ve büyümesi yönünde çalışacak Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneğinin (MISAD) amacı, üyeleri arasında mesleki, teknik, ticari, hukuki, kültürel ve idari konularda iş birliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamaktır.

Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD) Metal Isıl İşlem sektöründe olan ve bu sektöre hizmet eden bütün sanayicileri temsil eder.

Ülkemiz sanayisinin Metal ısıl işlem konusunda hizmet sektörüne olan ihtiyacını karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 

 1. Derneğimizin amacı, ülkemiz sanayisinin metal ısıl işlem konusunda, sektörün ihtiyacını karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için:
 2. Metal Isıl İşlem Sanayicilerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği sağlamak,
 3. Metal Isıl İşlem Sanayi’nde gelişme ve büyümesine engel olan her türlü maliyet arttırıcı ve zaman kaybettirici harç, vergi, fon, bürokrasi ve belgelendirme uygulamalarındaki zorluklar ve benzeri hususlarda incelemeler yaparak bunların üyelerimizin önünde engel olmaması adına ilgili kurum ve makamlarla gerekli çalışmalarda bulunmak,
 4. Üyeler arasında teknolojik olanakları, gelişmeleri, teknik bilgi ve idari uygulamaları inceleyip bu konularda fikir alışverişi sağlamak,
 5. Dünya metal ısıl işlem sektöründeki gelişmeleri izlemek ve bunları toplantılar ve seminerler düzenleyerek üyelere aktarmak. Bu amaçla sektördeki diğer kuruluşlarla ilişki kurmak, düzenledikleri seminer ve toplantılara üyelerimizin katılımlarını sağlamak,
 6. Metal Isıl İşlem Sanayisinin imkân ve olanaklarını tanıtmak amacıyla Uluslararası Fuarlara ve Seminerlere katılımı teşvik etmek;
 7. Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak;
 8. Üye olan firmaların istihdam ihtiyacına göre nitelikli eleman teminine yardımcı olmak;
 9. Sektörümüzün ihtiyacı olan her seviyedeki kalifiye iş gücünü temin gayesi ile, Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel Eğitim Kuruluşları ile iş birliği yapmak, Eğitim programları ve sektörümüzün beklediği nitelikler hakkında bilgi ve görüş bildirmek;
 10. Eğitim ile ilgili sorunları çözerek teknolojik imkanları giderek daha fazla ve etkin kullanıma paralel olarak ısıl işlem ve ürün kalitesinde artışı sağlamak;
 11. Sektörümüzde ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve görüşleri bildirmek, ARGE çalışmalarını üyelerimiz nezdinde ve üniversitelerimizde teşvik etmek ve desteklemek;
 12. Metal Isıl İşlem ile ilgili işlerde resmi makamlar ve diğer kuruluşlar ile iş birliği yaparak gerekli yardımları sağlamak ve önerilerde bulunmak;
 13. Üyelerimize uluslararası standartlar ve sektörel standartlar hakkında bilgi vermek ve bu konuda yol gösterici olmak;
 14. Metal sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarını tanımak, bilgi alışverişi yapmak ve farklı bakış açıları kazanmak amacıyla fabrikalara teknik geziler organize etmek;
 15. Sektörde kullanılan her türlü malzemenin temininde yaşanılan zorluklar ve fiyat istikrarsızlıklarını önleyerek üyelerimizin satış ve ihracat potansiyelini arttırmak için yurt içi ve yurt dışı kurumlarla üyelerimize iş birliği imkanları oluşturmak ve üyelerimizi bu konuda toplu hareket etmeye teşvik etmek;
 16. Yoğun enerji tüketiminde bulunan birçok metal ısıl işlem tesisleri için Avrupa ülkelerinde sanayi teşvik amacıyla uygulanan tarife farklılıklarını temel alarak her türlü girişimde bulunmak ve üyelerimize ucuz enerji sağlama çalışmalarına devam etmek;
 17. Metal ısıl işlem sektörünün yurt çapında doğru ve güvenilir bilgi elde etme çalışmalarını yürütmek gerek resmî kurumlara gerekse üyelere düzenli istatistiki bilgiler vermek için çalışma yapmak;
 18. Üyelerinin yeni kuruluş ve girişimlerinde kaynak israflarını önlemek, doğru ve sağlıklı işletmelerin doğmasına yardımcı olmak için geçen süre içinde olmuş olan bilgi birikimi ve tecrübelerden faydalanılmasını sağlamak amacıyla, üyeler arasında fikir alışverişi ve iş birliği organizasyonlarına imkân oluşturmak;
 19. Yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlar araştırılması, gelen taleplerin üyelerimizin imkanına sunulması ve üyemiz işletmelerine sağlanacak kredi imkân ve olanakları konularında bilinçlendirme yapılmasını sağlamak;
 20. Çevresel sorunlarla ilgili araştırma yapmak ve çözüm önerileri sunarak üyeleri bu konuda bilinçlendirmek;
 21. Derneğimizi tanıtmak gayesiyle katalog, teknik yayınlar, haber bültenleri hazırlatmak ve bunları üyelerine, resmî kurumlara, üniversite ve benzeri kuruluşlara göndermek;
 22. Isıl İşlem sektörünü ilgilendiren yasalar ve yönetmeliklerin hazırlanması sırasında bilirkişi olmak ve bu tür yasa ve yönetmelikler karşısında ısıl işlemcileri korumak için çalışma yapmak;
 23. Üçüncü şahıslarla ilgili teknik sorunlarda, ısıl işlem konusunda faaliyet gösteren firmalara, ihtilafın çözülmesi konusunda katkı sağlamak.
 24. Dernek, amaç ve çalışmalarının gerçekleşmesine engel olabilecek durumlarda ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde gerekli hukuki girişimlerde bulunabilir.
 25. Yurtiçi ve yurtdışında benzer dernek ve federasyonlar ile iş birliği yapar; Genel Kurul kararı ile üye olur.
 26. Yurtiçi ve yurtdışında fuar ve sergiler düzenler veya düzenletir.
 27. Vakıf ve iktisadi işletmeler kurar ve /veya kurulmuş olanlara iştirak eder.
 28. Temsilcilikler açabilir.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, faaliyet alanı içinde kalan konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

Madde 3. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, metal ısıl işlem sektöründe hizmet veren gerçek veya tüzel kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek/tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması veya Türkiye’de mümessilliğinin bulunması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

Madde 4. Hiçbir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz ve her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye geçmişe ve içinde bulunduğu yılın geçen süresine ait mali mükellefiyetlerini yerine getirmek ve yönetim kuruluna yazılı beyanda bulunmak şartıyla istifa edebilir.

Üyelik, üyenin yazılı istifası, mensubu olduğu firmasından ayrılması veya firmasının üye değiştirme talebi ile sona erer.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Çıkarma kararını öğrenen veya kendisine yapılan tebligat üzerine karardan haberdar olan üye, Derneğin ilk Genel Kurul toplantısında, bu karara karşı itirazda bulunabilir. Genel kurulun bu konuda vereceği karar kesindir.

 

ÜYELİK GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİ TESPİT EDİLME ŞEKLİ

Madde 6. Üyelerden bir kereye mahsus giriş ödentisi alınır. Üyelerden alınacak giriş aidatı ve yıllık aidat belirleme ve tahsil edilme yetkisi genel kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilmiştir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde aidatları taksitlendirebilir. Zamanında yapılmayan ödemeler için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda gecikme zammı tahsil etme yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir.

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 7. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu.

 GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ – ZAMANI, YERİ VE USULÜ

 

Madde 8. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 9.  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 10.  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul görüşülüp, karara bağlanır:

 

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile kesin hesaplarının görüşülmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanmış bütçe, yıllık aidat, giriş aidatı, katkı payı ve ödentilerin miktar ve ödeme zamanlarının tespiti,
 5. Ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak prosedürün tespiti,
 6. Derneğin gayrimenkul edinmesi ve edinilmiş gayrimenkullerin satışı hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirme,
 7. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 8. Şubelerin açılış, işleyişi ve genel kurulda temsilleri ile ilgili kuralları belirleyerek tüzükte gerekli tadilatı yapmak,
 9. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Derneğin feshedilmesi,
 12. Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili nihai kararı vermek,
 13. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, YETKİ VE GÖREVLERİ

 

Madde 11. Yönetim Kurulu, 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, iki yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurulca gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi üyeler arasından gizli oyla seçilirler.

            Yönetim kurulu, iki yıllık süre için kendi üyeleri arasından başkan, başkan vekili, sayman, genel sekreter ve üyeleri belirler.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, aldıkları oy sıralamasına veya liste sıralamasına göre yedek üyeler göreve çağrılırlar. Eşit oy halinde kura usulüne başvurulur. Bu üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Ayrılan ya da görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

DENETİM KURULU-GÖREV VE YETKİLERİ-İÇ DENETİM ŞEKLİ

 

Madde 12. Genel kurulda üyeler arasından iki yıl için üç asil üç yedek üyeden oluşan denetim kurulu seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Madde 13. DANIŞMA KURULU

Önceki dönemlerde Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olan üyelerden oluşur. Dernek işleri gerektirdikçe bilgi ve tecrübesine başvurulur. Karar ve önerileri tavsiye niteliğindedir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

Madde 14. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

 1. Üye ilk giriş aidatı, yıllık aidat ve katkı payları. Bu miktarları belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernekçe yapılacak yayın, sergi, fuar, toplantı, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Vakıf, İştirak ve iktisadi işletmelerden elde edilen gelir ve bağışlar.
 8. Diğer gelirler.       

 

Dernek gelirleri Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre toplanır.

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 15. Defter tutma esasları;

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve harcama belgesi ile yapılır.
 2. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 3. Alındı ve harcama belgelerinin en az saklama süresi beş yıldır. Personel, SSK, Vergi gibi özellik arz eden hususlarla ilgili belgeler Yönetim Kurulunca tespit edilecek süre kadar saklanır.
 4. Alındı belgelerinin basım ve kullanımında ilgili mevzuata uyulur.
 5. Yürürlükteki mevzuata uygun dernek defterleri Dernek Birimi ya da noterden tasdikli olarak kullanılır.

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

 

Madde 16. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir,

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katının az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 17. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 18- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılar.

a. Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’Tasfiye Halinde Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve Banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı  ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b. Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması: Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 19. İLGİLİ MEVZUAT

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un cemiyetlerle ilgili bölümünde yazılı hükümler uygulanır.

 

Madde 20. KURUCU ÜYELER

Derneğin kurulmasına ve faaliyete geçmesine katkıda bulunan üyelerin adları, soyadları şunlardır.

ADI SOYADI:

ALTAN ERDOĞAN

BARIŞ TELSEREN

BURHAN YILDIZ

ELİF COŞKUN

HARUN GÜLATMA

KENAN ANIL

ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU

UTKU İNAN

 

Bu Tüzük 20 (Yirmi) maddeden ibarettir.